В тази на пръв поглед позитивна тенденция за ръст на възнагражденията и продобивките се крият и няколко сериозни рискове за самата ИТ индустрия, казва Ангел Маджаров, Тalent Hunter

Ангел Маджаров е Operations Manager на Talent Hunter – консултантска компания за подбор и селекция, специализирана в идентифицирането и привличането на експерти и мениджъри за ИТ и телеком индустрията.

В ИТ сектора продължи тенденцията към увеличаване на възнагражденията. Но тази година продължаващият вече няколко години ръст показа нарастване с доста сериозен темп – ако в предишните четири-пет години наблюдавахме постепенен ръст с по 7%-10% на годишна база, то тази година (2016) наистина надмина очакванията на повечето участници в бранша и бяхме свидетели на ръст от 17%-20% за някои групи ИТ специалисти само в рамките на една календарна година.

Това нарастване обхваща експертите в програмирането на софтуерни езици като Java, JavaScript и .NET като за тези роли търсенето през годината беше изключително динамично и това до голяма степен породи сериозния тренд на увеличение. Също така нуждата от софтуерни експерти, познаващи machine learning, или от DevOps експерти, които са доста по-рядко срещани на пазара, ги направи още по-скъпоплатени от изброените по-горе специалисти.

Принципът на пазарното търсене продължава да покачва заплатите на ИТ специалистите, които се занимават с програмиране и системна администрация. По-малък ръст на заплатите и спад в търсенето наблюдаваме при специалистите, които се занимават с бази данни (Oracle, MySQL).

Рисковете за ИТ индустрията

В тази на пръв поглед позитивна тенденция за ръст на възнагражденията и продобивките в ИТ сектора се крият и няколко сериозни риска за самата индустрия. Тези рискове са свързани с устойчивостта на ИТ растежа и бъдещето на самата индустрия. В момента, след последните увеличения през 2016, заплатите на софтуерните специалисти в България са до голяма степен изравнени със заплатите на колегите им в повечето други традиционни европейски дестинации за изнасяне на ИТ бизнес в Източна Европа, като Полша, Чехия, Унгария, Румъния, което ни поставя в нова позиция на европейския пазар. Ако досега ние имахме ценово предимство за международните инвеститори спрямо гореизброените държави, сега излизаме почти наравно като потенциална инвестиционна дестинация. А е факт, че голяма част от тези държави разполагат с доста по-сериозен брой ИТ специалисти, които биха могли да бъдат привлечени по-бързо и безпроблемно от потенциални нови и съществуващи ИТ инвеститори, сравнени с нас.

Какъв е потенциалът на индустрията?

Вторият риск за растежа е навлизането на недостатъчно нови хора в ИТ сектора – виждаме, че очакванията на повечето софтуерни компании за растеж са доста умерени, да не кажем скромни, в наемането на нови специалисти. Все още сме известни като ИТ дестинация с високото качество на софтуерните специалисти, но тази тенденция едва ли ще се запази твърде дълго. Реалността в сектора е много малкото нововлизащи специалисти в индустрията на годишна база (процентите са под 4-5% на година на нововлизащи ИТ експерти в индустрията), което не може да реши голямото търсене и нужди на бизнеса. Софтуерните университети и многото академии за подготовка на ИТ специалисти също трудно решават проблема. Факт е, че много малка част от преквалифицираните хора от други професии към ИТ намират реална реализация в ИТ бранша. Демографията на страната ни вкарва все по-малко студенти, които завършват ИТ, които са реално най-предпочитаният ресурс за индустрията.

Променят ли се очакванията на кандидатите? 

Голямото търсене и конкуренцията за хора пораждат и третия риск за индустрията, а именно – промяната на работните нагласи и отношението към работата у много ИТ специалисти. Наблюдава се сериозна девалвация на предлаганите умения и възможности на ИТ специалистите, съпоставено с очакванията им за заплащане и придобивки, което за все повече фирми не изглежда като добра сделка. Това, в комбинация с факта на навлизане на много малко добри специалисти в индустрията, поражда реални затруднения и рискове за бизнеса в бъдеще.

Заплатите в БПО сектора

Другият сектор, който направи подобен растеж в търсенето и като тенденция за увеличение на заплатите, са центровете за отдалечен съпорт, по-познати като BPO центрове. За последната година видяхме увеличение на заплатите от порядъка на 10-15% за позиции, свързани с някои от основните европейски езици като немски, френски и италиански. Подобен скок имаше и сред позициите, свързани с мрежови и системен съпорт. Подобна тенденция беше очаквана, т.к. имаше известен период на застой по отношение на индексирането на нивата в сектора. Тенденцията на по-високите нива обаче, създаде и закономерно по-високи очаквания от страна на работодателите във връзка с входните умения на кандидатите, като ниво на владеене на езика, технически умения, специфичен опит в сектора и като цяло намаляха възможностите за компромиси. Това, от своя страна, забавя запълването на нуждите от нови специалисти за целия сектор.

Заплатите през 2017 – накъде? 

За ИТ сектора ръстът в заплатите ще продължи и докато има голямо търсене – трендът ще е само нагоре.  Дали покачването на заплатите ще се запази със същия темп е отделен въпрос. Въпрос, който дискутират може би всички компании в бранша, бюджетирайки заплатите и разходите си за персонал през следващата година.

По отношение на социалните придобивки също очакваме да продължават да се развиват и еволюират – безплатни карти за спорт и допълнително здравно осигуряване са отдавна факт за повечето служители. Отдалечената работа или „работата от вкъщи“ ще стане все по-популярна като метод на работа и модел за привличане на ИТ специалисти. Компаниите ще стават все по-виртуални в стремежа си да са удобни за служителите си. Фрийлансърството като професия в ИТ също ще намери своето развитие поради покачените цени на труда.

Да очакваме ли нови компании на пазара?

Като цяло ситуацията на ИТ пазара не е тайна за много външни компании, които разглеждат България като потенциална локация за развитие на ИТ операциите си. Предполагаме, че новите инвеститори през 2017 на ИТ пазара ще бъдат основно малки и средни софтуерни компании или изнасяне на ИТ корпоративни екипи до 50-80 човека, което ще направи ИТ индустрията ни все по-многоцветна като пейзаж на фирмите в сектора, но не очакваме влизане на големи брандове от софтуернатата индустрия (дано не се окажем прави). За големите компании от Западна Европа и САЩ, които нямат все още офиси тук, ще ставаме все по-неатрактивни поради трудното изграждане на големи ИТ екипи в България и нарастващите разходи за заплати.

BPO индустрията през 2017 очакваме да продължи да има сериозен ръст, като предполагаме, че ще има влизане и на нови големи компании. Макар че става въпрос за доста по-голяма група от специалисти, предвид, че основният критерии е владеене на един или два чужди езика, виждаме, че намирането на хора в BPO сегмента също започва да става все по-трудно и времеемко. Наблюдаваме, от една страна, сериозна нужда от страна на работодателите за нови хора, а от друга страна – кандидати, които не могат да отговорят на очакванията на 100%, но не са склонни на компромиси. А компромис има и тези, които го постигат, печелят битката на този етап и продължават по-лесно напред. BPO ще продължи да има своето място на водещ сектор в България. Имаме потенциал за растеж с оглед на достатъчния брой езикови училища и паралелки, езикови центрове, както и прибирането на все повече българи от чужбина, което се очертава като тенденция през изминалата година. Това, около което следва да се положат усилия, е реабилитацията на престижа на професиите, свързани с отдалечения съпорт, което е въпрос на правилна комуникация и правилно разбиране на помагащите и консултиращите професии.